Skip to main content
From behind, several women balance short but wide baskets on their heads.

Tenganan, Bali

Foto puniki saking Syafiudin Vifick (@vifickbolang)

 • Sajeroning Ngrayaang Pahlawan Lokal, Bali Pinaka Tetuladan Ring Jagat

  Read this article in English

  Ring makudang-kudang parindikan, krama Baline nenten minayang linggih anak istri sareng anak lanang utawi setara gender, yening bandingang ring panegara lianan. Krama Bali madue kruna pangentos jadma sekadi tiang, ipun, lan iraga. Akeh aran sane pateh kaanggen olih krama Bali pinaka cihna undagan embas anak alit, lanang utawi istri. Sakadi ring pangarep wastan titiang ‘Nyoman’, sane maartos anak sane kaping tiga. Nyoman puniki kaanggen olih anak lanang utawi istri.

  Makudang-kudang pakaryan ring panegara Barat akehan kakaryanin olih krama lanang, sakewanten ring Bali dados kaambil olih para jana lanang utawi istri. Samaliha, anak istri ring Bali akeh ngambil pakaryan sane abot sekadi nyuwun balok beton, keranjang woh-wohan, payuk madaging toya, lan nyuwun banten sane baat – sawatara mabaat 110 pon. Ri kala ningting gebogan banten puniki, keama istrine ketah katulungin olih akeh krama lanang. Ri kala masuwunan, tangan kiwa anak istrine punika ngamel gebogan, tangannyane malih siki nandan adiri utawi sering taler kakalih anak alitnyane.

  Maosang pakaryan sane abot, sujatinnyane nenten wantah ngandelang bayu sane siteng kemanten. Indonesia naenin madue presiden istri. Titiang marasa angob, ring pulina Bali sane alit jimbarnyane alit yening saihang ring wewidangan panegara Indonesia lianan, yening rereh ring indik pakaryan lan sane tiosan sujatinnyane sampun ngalahang gender. Sampun katah anak lanang dados pangayah. Ri kala istri utawi kurenanyanne makarya, somah ipune ngempu pianakne jumah.

  Sakewanten nenten samian pateh. Akehan krama istri sane uningin titiang, pakaryannyane wantah dados ibu rumah tangga utawi ngempu lan makarya jumah tan paupah. Ipun makarya ring paon, ngumbah prabot, lan ngayahin kurenannyane. Ri kala wenten anak istri Bali sane marabian, anak istri punika ngalahin kulawargannyane lan jenek ring kulawarga saha desan rabinnyane. Salami gering agung utawi pandemi puniki, para istrine ring Bali sane sampun marabian panggih titian sakadi krama tamiu ring desannyane embas, duaning nenten kapica malelungan santukan lockdown utawi PPKM.

  Yadiastun kawentenan aab jagate sakadi asapuniki, krama istrine ring Bali mrasidayang dados jayanti ring makudang-kudang lomba yadiastun nenten kasumbung ring desannyane. Indike punika raris ngawinang BASAbali/BASAibu Wiki.

  Ring makudang-kudang parindikan, krama Baline nenten minayang linggih anak istri sareng anak lanang utawi setara gender, yening bandingang ring panegara lianan. Krama Bali madue kruna pangentos jadma sekadi tiang, ipun, lan iraga. Akeh aran sane pateh kaanggen olih krama Bali pinaka cihna undagan embas anak alit, lanang utawi istri. Sakadi ring pangarep wastan titiang ‘Nyoman’, sane maartos anak sane kaping tiga. Nyoman puniki kaanggen olih anak lanang utawi istri.

  Makudang-kudang pakaryan ring panegara Barat akehan kakaryanin olih krama lanang, sakewanten ring Bali dados kaambil olih para jana lanang utawi istri. Samaliha, anak istri ring Bali akeh ngambil pakaryan sane abot sekadi nyuwun balok beton, keranjang woh-wohan, payuk madaging toya, lan nyuwun banten sane baat – sawatara mabaat 110 pon. Ri kala ningting gebogan banten puniki, keama istrine ketah katulungin olih akeh krama lanang. Ri kala masuwunan, tangan kiwa anak istrine punika ngamel gebogan, tangannyane malih siki nandan adiri utawi sering taler kakalih anak alitnyane.

  Maosang pakaryan sane abot, sujatinnyane nenten wantah ngandelang bayu sane siteng kemanten. Indonesia naenin madue presiden istri. Titiang marasa angob, ring pulina Bali sane alit jimbarnyane alit yening saihang ring wewidangan panegara Indonesia lianan, yening rereh ring indik pakaryan lan sane tiosan sujatinnyane sampun ngalahang gender. Sampun katah anak lanang dados pangayah. Ri kala istri utawi kurenanyanne makarya, somah ipune ngempu pianakne jumah.

  Sakewanten nenten samian pateh. Akehan krama istri sane uningin titiang, pakaryannyane wantah dados ibu rumah tangga utawi ngempu lan makarya jumah tan paupah. Ipun makarya ring paon, ngumbah prabot, lan ngayahin kurenannyane. Ri kala wenten anak istri Bali sane marabian, anak istri punika ngalahin kulawargannyane lan jenek ring kulawarga saha desan rabinnyane. Salami gering agung utawi pandemi puniki, para istrine ring Bali sane sampun marabian panggih titian sakadi krama tamiu ring desannyane embas, duaning nenten kapica malelungan santukan lockdown utawi PPKM.

  Yadiastun kawentenan aab jagate sakadi asapuniki, krama istrine ring Bali mrasidayang dados jayanti ring makudang-kudang lomba yadiastun nenten kasumbung ring desannyane. Indike punika raris ngawinang direktori artis. I riki kramane sane meneng ring desa lan kota ngenahang biografi lan reriptan sane mapaiketan ring krama istri lan sekaannyane, sane akehan nenten kasub kasumbung ring jagate yening saihang ring krama lanang.

  Orti indik pragina punika kaunggahang olih angga sekaannyane, pamekas krama sane nguningin indik kawagedan krama istri punika. Angga sekaa puniki meled nglimbakang pragina mangda ngancan kasub kasumbung ring sajebag jagate.

  Carita-carita punika kasobiahang nganggen basa Bali, pangaptine sida nuldulin kayun kramane sajeroning nincapang kawigunan basa Baline. Saking makudang-kudang warsa, kawentenan krama sane nganggen basa Bali ngawinang manahe egar, santukan sakadi ketah kauningin, akeh sane ngulengang pikayun ring paplajahan bahasa Indonesia lan bahasa Inggris. Krama Bali sane sareng ring BASAbali Wiki percaya pisan yening budaya druene muatang pisan karajegan basa Bali druene.

  Salanturnyane wenten tigang imba orti saking angga komunitas sane sampun kakirim ka wiki kadi puniki.

  A woman leans over a desk painting on a large canvas.
  Foto puniki saking Ni Luh Gde Vony Dewi Sri Partani
  Painting of a woman goddess figure holding a lute, surrounded by other stylized figures in orange, blue, and yellow.
  Foto puniki saking Ni Luh Gde Vony Dewi Sri Partani

  Ni Luh Gde Vony Dewi Sri Partani

  Embas ring Denpasar, 28 Juni 1978, Ni Luh Gde Vony Dewi Sri Partani malajah nglukis tan paguru. Dane silih tunggil istri Bali sane teleb ring lukisan utawi gegambaran pinaka jalaran molihang sakaya lan nglanturang kauripan. Dane taler nganggen internet pinaka piranti sajeroning nyobiahang pakaryannyane ring kramane sajebag panegara.

  “Titiang meled prasida sakadi krama istri Bali sane kukuh lan teguh,” baos Vony. “Yadiastun wenten pikobet patriarki, istri Bali kapica galah makarya.”

  Ring Bali, titiang precaya pisan indik desa, kala, patra. Tegesnyane genah, galah, lan jadma, mangda prasida nganutin tur nglimbakang kawruhan nganutin swakaryanyane. “Istri Bali prasida waged dados pragina modern,” atur Vony, “tur tetep ngmargiang swadharma dados istri Bali.”

  Vony percaya yening kantun wenten krama istri sane durung kapercayain kawagedannyane sajeroning baga seni, yadiastun kadi sapunika krama istrine nenten dados makirig. Sakewanten, maduluran ring indike punika krama istrine prasida numbuhang api jengah sane ngabar-abar sajeroning mareriptan, sane ngawinang krama istrine prasida madue wibawa lan krama lanange angob ring pakaryan druene. “Sane banget kabuatang olih krama Baline wantah pangangken becik utawi apresiasi,” teges Vony. “Icen krama istrine panampen becik utawi apresiasi ring pakaryan sane sampun prasida karipta.”

  Wiki lan angga sekaa sane nyurat profil Vony ngicen galah ring kramane mangda prasida polih panampen becik ring pakaryan lokal, nasional, saha internasional.

  A woman in white ceremonial dress holds an offering basket on her head, while other people in front of her in face masks look and point at her.
  Jro Putu
  Foto puniki saking Made Teja
  Standing in front of a table full of decorative paper offerings, a woman holds the hands of a man. They bow their heads and close their eyes.
  Jro Putu
  Foto puniki saking Made Teja

  Jro Putu

  Jro Putu embas ring Mengwi, Badung, Bali 4 Juli 1979. Dane wantah balian, nglantarang pamuwus niskala rauhing sakala, sane ngayahin para janane sajeroning tetamban tradisional, waged ring indik pinyungkan sarira miwah kayun. Krama Baline percaya pisan ring kawentenan jagat sane kapah dados kakalih inggih punika jagat sane prasida kakantenang utawi sakala, miwah jagat sane nenten prasida kakantenang utawi niskala.

  Sang sane rauh mrika sering mataken indik kawentenen anak alit sane wawu embas, sapa sira sane mantuk mapawayangan, utawi sira sane seda. Mangdane prasida nguningin indike punika, Jro Putu nglantarang pinunas saking sang sane mapinunas ring jagat niskalane. Malarapan santuk swadarmannyane, Jro Putu ngicen pawisik indik biuta miwah indik sane ngawinang bagia ring sajeroning kulawarga sane mapinunas. Jro Putu prasida molihang kawagedan puniki saking iwannyane sane istri tur ngentosin dane ri sampune sang maraga panuntun lebar.

  Dane uning pisan yening kawentenan dane ring masyarakat dahat kabuatang, santukan kidik pisan anak istri sane katuntun dados balian. Jro Putu marasa yening pakaryannyane nenten mabinayan ring krama lanange, taler ri kala dane taler ngambil pakaryan sajeroning kulawarga. Wiki ngawinang akeh para janane sane uning ring dane, lianan ring gatra sane sampun nglimbak saking para jana sane sampun katulungin antuk kasaktian dane.

  Galeri
  A woman in red jumpsuit smiles at the camera as she pulls a large bunch of leafy green vegetable from a planter box in a greenhouse.
  Foto puniki saking Catur Yudha Hariani
  Two women stand on a beach next to bags full of trash. A third person in the background in bending down, picking up trash.
  Foto puniki saking Catur Yudha Hariani
  A woman speaks for a crowd of people outdoors. In the background, thatched buildings.
  Foto puniki saking Catur Yudha Hariani

  Catur Yudha Hariani

  Sapuput masekolah ring SMA, Catur Yudha Hariani dados aktivis palemahan utawi lingkungan. Dane uleng ring pikobet luhu utawi sampah majalaran antuk ngamargiang lokakarya pendidikan. Pakaryan danene wantah nuldulin kayun kramane magarapan ring sisan luhu sajeroning paumahan tur sareng-sareng maparilaksana mangda wewidangan jagat Baline resik tur asri. Pakaryan danene taler ngentenin para yowanane mangda satata urati ring palemahan.

  Makarya ring lembaga sane nelebin indik isu lingkungan salami petang warsa, Catur ngancan percaya yening krama istrine ring Bali patut makarya tur ngamargiang swadharma nitenin palemahan jagate. Manut dane, pikobet utama palemahan prasida taler ngawinang kaon ring krama istri lan alit-alite. Nika mawinan baos anak istri patut kapirengang rikala makarya uger-uger ngenenin indik palemahan. Sakewanten ring Bali, pakaryan puniki akehan kaambil olih krama lanang, santukan krama istri uleng ring pakaryan sarahina ring geria, puri, wiadin umah.

  Catur mikelingin indik kidiknyane uratian sane katur ring krama istri. Umpaminnyane, krama istri ring Bali sane sampun makulawarga milih pakaryan pinaka ibu rumah tangga rikala makarya kartu keluarga. Sujatinnyane, krama istrine ring Bali akeh ngambil pakaryan. Tiosan ring ibu rumah tangga, krama istrine ring Bali makarya ulat-ulatan keranjang. Kidiknyane pangangken indik pakaryan krama istri Bali punika ngwetuang linggih sane nenten jenar rikala nepasin pikobet aab jagate.

  Catur nugesang, milih dados aktivis bandingang ibu rumah tangga mangda nenten kasengguh tuna ring pakaryan. Dane precaya, krama Bali punika asah asih asuh, nenten nganistayang pakaryan.

  Catur precaya yening internet, media sosial, lan teknologi dahat ngwantu pakaryan sajeroning nepasin pikobet palemahan. Manut dane, teknologi pinaka piranti mangda kramane prasida ngancan ngresepang indik palemahan.

  Pinih anyar, Catur ngentenin krama istrine ring desa yening leluu plastik lan toya putek ngwetuang pikobet. Dane ngaptiang mangda krama istrine ngentosin tas kresek sane kaanggen antuk piranti sane prasida malih kaanggen. Dane mapakeling ring krama istrine mangda ngwatesin nganggen luhu majalaran antuk daur ulang mangda palemahanne asri.

  *****

  BASAbali Wiki kakawitin antuk kamus online Bali-Indonesia-Inggris rikala ngwangun platform, raris kawewehin antuk fitur sakadi rak buku, sejarah masyarakat, tur sasolahan sane kairing antuk tetabuhan lan sesolahan. Dumun, BASAbali wiki wantah nglimbakang basa Bali, sakewanten salanturnyane para pangawi nglimbakang tur ngranjingang basa lianan sane kaanggen ring panegara Indonesia. Paweweh puniki ngawinang BASAbali Wiki kaanggen tetuladan olih sekaa lianan ring jagate.

  Direktori seniman pacang terus kalimbakang mangda kramane ngancan uning ring para sametone sane waged tur kasumbung. BASAbali/BASAibu micayang genah ring kramane saking makudang-kudang negara nglimbakang orti indik sekaa utawi komunitas.

  Sane ngawinang titiang garjita, sekaa punika prasida nganggen BASAbali Wiki pinaka piranti modern sajeroning nglimbakang pikayunannyane. “Titiang dahat garjita,” baos Ni Luh Gde Vony Dewi Sri Partani, “malarapan antuk daging cakepan ring perpustakaan virtual puniki, titiang prasida ngamedalang pikayun dumogi prasida nuldulin pikatun krama istrine, nenten wantah ring Bali taler ring jagat lianan, mangda teleb makarya gumanti sida mangguh kasukertan.

  Ni Nyoman Clara Listya Dewi pinaka Panerima Karir Awal National Geographic lan Kepala Komunikasi ring BASAbali Wiki.

  Kasalin antuk basa Bali olih Made Sugianto miwah Putu Eka Guna Yasa.


 • Support the Folklife Festival, Smithsonian Folkways Recordings, Cultural Vitality Program, educational outreach, and more.

  .